10/22/14

അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഞാനുമില്ലായിരിക്കാംനാരകമഞ്ഞയായിരുന്നു,
നനവുള്ളൊരിത്തിരിക്കിനാവിലായിരുന്നു
നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് ഒരു മേഘത്തിന്നടരിൽനിന്നടർന്നതായിരുന്നു
നിഴലിലക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സൂര്യൻ മറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു,
തടാകങ്ങളിൽ മെല്ലെ വിലോലമിളകിയൊഴുകാൻ മറന്നതായിരുന്നു
ജലഛായങ്ങൾ പടർന്നൊഴുകുകയായിരുന്നു
നമ്മൾ പല വാക്കുകളിൽ എല്ലാം മറക്കുകയായിരുന്നു
ഒരിക്കൽ,
ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ
പിന്നെ
ഒരിക്കലുമില്ലെന്നായിരുന്നു,
വിരലുകളുരുകിവേരിറുകിപ്പുണർന്നതായിരുന്നു,
മഴച്ചുവട്ടിൽ മരങ്ങളിൽ തണൽക്കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു
മരത്തണുപ്പിൽ വെയിൽപ്പൂ കൊഴിഞ്ഞതായിരുന്നു
കാണാതായ കടൽ കണ്ണുകളാണോ കാണ്മതെന്ന്
ആകാശം അമ്മയെപ്പോലെ നെഞ്ചലച്ചുകരഞ്ഞതായിരുന്നു
മഴവിൽക്കുമിള പൊട്ടിത്തെറിച്ചുപൊലിഞ്ഞതായിരുന്നു
എങ്കിലും ആകെ നനഞ്ഞതായിരുന്നു,
ഇടയ്ക്ക് കിനാവ് കയറിവന്ന് ജീവിതത്തോട് കയർത്തതാവും,
അല്ലെങ്കിൽ
നീയും ഞാനുമില്ലാതെ
അങ്ങനെയൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കും.

10/16/14

മാഞ്ഞുപോവുന്ന മഴജീവിതങ്ങൾ
ഭാരപ്പെടുന്ന ശ്വാസം
അർധജീവിതങ്ങളാൽ,
മുങ്ങാങ്കുഴിമുങ്ങിനീരുന്നുണ്ട്
നേരിൻ നീർക്കുമിളകളിൽ
പല ആകാശങ്ങൾ
പല മഴവില്ലുകൾ
ഉരുകുന്നുണ്ട്
തമ്മിൽ തൊട്ടുരുകുന്നുണ്ട്
മേഘമഴപ്പാളികൾ.അരുവി
ഒരു പുഴ
കടൽ
അല
തിര
തൊടുന്നു
നനവ്
മണൽ
ഓർമ്മ
എത്രപെട്ടെന്നാണൊന്നും
ഇല്ലാതാവുക
അല്ലെങ്കിൽ
പെയ്യുക പോലെ പെയ്തൊഴിയുകയും.


10/10/14

കടൽക്കുത്തനെ തിരയിളക്കം

ഹെയർപിൻ വളവ്
തിരിഞ്ഞ്
    വരുന്ന
      കവിതയുടെ
         കു
           ത്ത
             നെ
               യുള്ള
                         
                             
           ക്ക
            ത്തിൽ
തല
ചുറ്റിപ്പോയ പ്രണയത്തോട്
ചാറ്റൽമഴപ്പൂമൊട്ടിൻ മൌനത്തോട്
പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു
അതെ
സുഖവുമില്ല ദുഖവുമില്ല
നടുക്കാണ്
നടുക്കടലിലാണ്          ണ്
   കു   യാ
  
        ടി           
 യു  ഞ്ഞ്    വ്വം                ട്
             ളോ
          
        
അപ്പോൾ മ

അതിൽ നി
       ന്നി
        
         ങ്ങി
           
                      ചെ
                ന്നിൻ     രി
              കു           വു
                            
                              ളോ
                                 ട്

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ
മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
എന്നിറുകെപ്പുണർന്നപോൽ
പുലരിവരേയ്ക്കും
സൂര്യനേ

പകലായിരിക്കുന്നു
സോറി
പലതായിരിക്കുന്നു
 അതേ
പലരായിരുന്നു
പകലിലെപ്പോഴും,
ഇരുട്ട് വരേയ്ക്കും,
ഓ! സത്യമായും
മുങ്ങിപ്പോവുന്നു
ഹൃദയസൂര്യൻ


           ക്ക്
         ലേ
        ളി 
      
     
    

കടൽ

          ന്നു
         റു
       
      
    ഞ്ഞു
  ലി

സൂര്യൻ എന്ന മത്സ്യം—
മുങ്ങാങ്കുഴികൾക്ക് രാത്രിയുടെ പേര്

പകൽ‌പ്പറവ
കിനാവ്
എങ്കിലോ നിലാവ്
പൊയ് പൊയ് പൊയ്
പൊയ്പ്പകർച്ച

കള്ളൻ കള്ളൻ

ഒന്നുമറിയില്ല, ഒന്നുമില്ല
ഒന്നും

ഹെയർപിൻ
മുടി
ചേർത്തുചേർത്തു
ഉമ്മഉമ്മഉമ്മ

മഞ്ഞ് മൂടിപ്പുണർന്ന്
ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ല
പ്രഭാതം
വെയിൽ

കടൽക്കുത്തനെ


       
തി   യി   ക്കം