10/10/14

കടൽക്കുത്തനെ തിരയിളക്കം

ഹെയർപിൻ വളവ്
തിരിഞ്ഞ്
    വരുന്ന
      കവിതയുടെ
         കു
           ത്ത
             നെ
               യുള്ള
                         
                             
           ക്ക
            ത്തിൽ
തല
ചുറ്റിപ്പോയ പ്രണയത്തോട്
ചാറ്റൽമഴപ്പൂമൊട്ടിൻ മൌനത്തോട്
പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു
അതെ
സുഖവുമില്ല ദുഖവുമില്ല
നടുക്കാണ്
നടുക്കടലിലാണ്          ണ്
   കു   യാ
  
        ടി           
 യു  ഞ്ഞ്    വ്വം                ട്
             ളോ
          
        
അപ്പോൾ മ

അതിൽ നി
       ന്നി
        
         ങ്ങി
           
                      ചെ
                ന്നിൻ     രി
              കു           വു
                            
                              ളോ
                                 ട്

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ
മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
എന്നിറുകെപ്പുണർന്നപോൽ
പുലരിവരേയ്ക്കും
സൂര്യനേ

പകലായിരിക്കുന്നു
സോറി
പലതായിരിക്കുന്നു
 അതേ
പലരായിരുന്നു
പകലിലെപ്പോഴും,
ഇരുട്ട് വരേയ്ക്കും,
ഓ! സത്യമായും
മുങ്ങിപ്പോവുന്നു
ഹൃദയസൂര്യൻ


           ക്ക്
         ലേ
        ളി 
      
     
    

കടൽ

          ന്നു
         റു
       
      
    ഞ്ഞു
  ലി

സൂര്യൻ എന്ന മത്സ്യം—
മുങ്ങാങ്കുഴികൾക്ക് രാത്രിയുടെ പേര്

പകൽ‌പ്പറവ
കിനാവ്
എങ്കിലോ നിലാവ്
പൊയ് പൊയ് പൊയ്
പൊയ്പ്പകർച്ച

കള്ളൻ കള്ളൻ

ഒന്നുമറിയില്ല, ഒന്നുമില്ല
ഒന്നും

ഹെയർപിൻ
മുടി
ചേർത്തുചേർത്തു
ഉമ്മഉമ്മഉമ്മ

മഞ്ഞ് മൂടിപ്പുണർന്ന്
ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ല
പ്രഭാതം
വെയിൽ

കടൽക്കുത്തനെ


       
തി   യി   ക്കം

                                     

1 comment:

ബൈജു മണിയങ്കാല said...

സൂര്യൻ എന്ന മത്സ്യം—
മുങ്ങാങ്കുഴികൾക്ക് രാത്രിയുടെ പേര് സുന്ദരം കാവ്യയുക്തി