3/23/14

ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലെ നായിക

ഹോസ്റ്റൽ മുറികളിൽ
കറന്റുപോയാലോരിയിടുന്ന കുറുക്കന്മാരേ,
ഈ സീനിൽ-
കുറുകാൻ മാത്രമറിയുന്ന ലവന്മാർക്ക്,
മൊഞ്ചുപിടിച്ചേക്കാം....
പക്ഷെ പ്രണയമെന്നത്
മുഷിഞ്ഞാൽ മാറിയിടാവുന്ന കുപ്പായമാവണം,
ഷീല മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജയഭാരതി മിണ്ടും.
അതിനാലെന്റെ പഴയ മരക്കുറ്റീ,
നിന്നെക്കാണുമ്പോൾ
ചെറുതായിപ്പോയ ഒന്നാംക്ലാസ്സിലെ-
ജൂണിഫോമോർമ്മവരുന്നു.
ഞാനെന്റെ ‘റ’യ്ക്ക് ഒരു കൊളുത്തു തൂക്കി
‘ക’ എന്നെഴുതിയ കാലം പോലെ,  so simple
എല്ലാം പണ്ടൊരു കാടായിരുന്നു,
ഏതു കസ്തൂരിരംഗനും ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചോ,
തീപിടിച്ചാലോ
എന്നു പറയാൻ തോന്നുന്ന കാട്;
ഇപ്പോ ബ്രോ! ഫീലിംഗ് മരക്കുറ്റി.
( തീപിടിക്കാനിനി കാടെവിടെ മക്കളേ, ഹും)

No comments: