2/16/14

ഉമ്മപ്പൂവുകൾ

മെല്ലെയോരോദലങ്ങൾ,
വിടർന്നു വിടർന്നു 
നമ്മിലേക്കൂർന്നിറങ്ങും
രാക്കാനനങ്ങളിൽ,
ഉമ്മകളാലുറക്കങ്ങളിൽ,
മഞ്ഞുവീണരാപ്പുതപ്പിനാൽ,
ഉറഞ്ഞുരുകും മോഹങ്ങളാൽ
വിരിഞ്ഞുവിതറിയോ പരാഗങ്ങൾ.
നമ്മിൽ നീഹാരമിറ്റി
രാവുനോറ്റുറങ്ങുന്നു.
നീയും ഞാനുമിങ്ങനെ,
നമ്മിൽ- 
രാവിൻ നിലാക്കാനനങ്ങൾ,
വെയിൽനിഴലുകൾ,
പകലന്തികൾ,
ഒരുപൂവുവിരിഞ്ഞപോലെ-
യെത്രയഴകാലലിഞ്ഞുമ്മകൾ
രാമഞ്ഞുവീണുറക്കങ്ങൾ....

No comments: