1/21/14

കാമുകോപനിഷത്ത്

എന്നേക്കാൾ സത്യമായതെന്താണെൻ
 വാക്കല്ലാതെ,
ഇതിൻ സാരം അഹം പ്രണയാസ്മി.
നീയീ രാത്രിയിലതിൻ വിജനവീഥികളിൽ
കാടുപൂത്ത മണമതിൻ പരാഗമലയും
കാറ്റാണു, ഞാൻ നിന്നിലുലയും നൂലിഴകളാൽ
കിനാവുനെയ്തകാനനം.
ഇടവഴിയൊരുവഴിപലവഴിനമ്മൾ
ഉലയുമോരോകാറ്റിലുമൊരുപൂവ്-
കൊഴിയുമോരോ വാക്കിലും;
പൂക്കളെന്നിൽ മഞ്ഞ
നിൻ പൂക്കൾ രാഗത്താൽ-
രാമഞ്ഞിൽ രക്തമിറ്റുന്നവ,
അനുരാഗത്താലകം നീറി-
പ്പിളർന്ന ഞാനെന്നിൽ,
പുഴകളൊഴുകും ഞരമ്പിൽ
നിൻ നിലാവിനാൽ
നോവുകളെയുറക്കൂ.
കൂരിരുൾ പായും
പലവഴികളിൽ പ്രയാണം
പ്രണയമേ നീയെന്നിൽ.

2 comments:

Anonymous said...

is it a poem? !

aparna said...

Good one...but similar with your old works i feel