12/31/13

വിരുദ്ധസർവ്വസ്വംമാ‍യാവിലോലമതിമോഹനം രവം ആരവം
കടലിമ്പം കരമൂടുമീക്കരൾത്തികട്ടും തിരകൾ
സ്മൃതികൾതന്നാരവം കാറ്റിനാൽക്കൈമാറിലാളനമതിമേളനം
തിരതുള്ളുമക്ഷരസ്വരമേളം ശ്ലഥഭാഷയുൾക്കടൽനാദം
കേട്ടമായകൾകണ്ടമായകൾവിസ്മൃതമായക്കാഴ്ച്ചകൾമായകൾ
മായയുൾക്കണ്ണാൽമായാവിഭ്രമമതിൽക്കടലുൾക്കടൽത്തിരകളാരവസ്വരം
മായാമയം കാതിൽമായാശ്രവണമയം സർവ്വസ്വം
മായാമയം കണ്ണിൽക്കാഴ്ച്ചമായാനിറങ്ങളീനിഴൽവെട്ടത്തിൽനിറയുന്നു
രുചികൾ ഗളസ്തമീജലഹസ്തമാഴ്ന്നാഴ്ന്നു നാമാർത്തനാദം കേട്ട്
കണ്മൂടിസജലം നിറഞ്ഞുനാളങ്ങൾജ്ജ്വലിച്ചെന്നിലമർന്നമർന്നൊഴുകാൻ
വിരലുകൾജലരേഖകൾവരച്ചുപത്രങ്ങളിലക്ഷരങ്ങളേതുഭയത്തിൻഭാഷയാൽ
മുഴുകിയലയുംജീവനിൽജീവിതത്തിൻ കടൽനിഴലുകളിൽ മുങ്ങവേ
സ്വരം മായാസ്വരം കാണ്മൂമായക്കാഴ്ച്ചകൾ
വഴിനിഴലുകളലഴലിൻക്കടൽത്തിരക്കരിയിലകൾമൂടിമൂടി
കരകടന്നുകടൽമുങ്ങി കരളിൽക്കിനാക്കടലൂർദ്ധശ്വാസത്താൽപ്പിടയുമ്പോൾ
കടൽകരയല്ല, കരകടലല്ല ഹവിസ്സിൽജലഗോളംജ്ജ്വലിച്ചപോൽ വിരുദ്ധമീ
കരകടലിൽമുങ്ങും കടലെവിടെമുങ്ങേണ്ടൂ
മായാജീവികൾനമുക്കു സർവ്വം വിരുദ്ധം വിഭിന്നം മായാമയം.


2 comments:

REKHA PALERI said...

ജീവിതത്തിൻ കടൽ നിഴലുകളിൽ മുങ്ങവേ കടലെവിടെമുങ്ങേണ്ടൂ ....? that is the question!! amazing

Priyan Alex Rebello said...

:-)