12/30/13

തീക്കുരുന്നുകൾ
ഓർമ്മകൾ കരിമൂടിയകൽവിളക്കിൻതിരികളാൽ
ജ്വലനമീത്തമസ്സാണുചുറ്റുമെങ്കിലും
അതിവിപിനത്തിലീപഥികർനാം തോഴരില്ലാതെ
പദങ്ങൾപ്പാടിയിലകൾക്കൊഴിഞ്ഞകാറ്റിലും പെരുമഴയിലും
അടർന്നടരുകളോടടവികൾക്കിനാക്കണ്ടപോൽ
അലഞ്ഞകലങ്ങളിൽ തമ്മിൽ‌പ്പുണർന്നുപുണർന്ന് മഴപെയ്തമേഘങ്ങളിൽ
പകൽക്കിനാക്കൾവെയിൽക്കടലുതാണ്ടി
പൊങ്ങിപ്പറന്നുതുമ്പികളായ്ത്തേൻപ്പക്ഷികളായ്
പുതിയപ്രഭാതങ്ങൾ വിടരുംവരേയ്ക്കും
രാമിന്നും മിന്നാമിന്നികളായ്ത്താരകങ്ങൾ
നിഴൽവീണരാവുകളിൽനീളെനീളെ
ചേക്കേറുവാൻ വ്യഥിതമാനസങ്ങളിൽ,
തീക്കൂടൊരുങ്ങുന്നു,
ചിതയിൽനിന്നുണരും പക്ഷിക്കുരുന്നുകൾ,
പൊൻതൂവലുകൾച്ചിക്കിമിനുക്കിയാശകൾതന്നാകാശങ്ങളിൽ
നെന്മണികൊയ്തുപറന്നിടാൻ പിന്നെയും
പ്രതീക്ഷയാൽ വിടരുന്നു തമസ്സിന്നാഴങ്ങളിൽ,
അഴൽമൂടിയകാനനങ്ങളിൽ,
ഒറ്റയ്ക്കൊരുപാടുപഥങ്ങൾപിന്നിട്ട്,
ഉദിക്കുന്നു പ്രഭാതം പൊൻപ്രഭാതം.


1 comment:

REKHA PALERI said...

pratheekshaayude theekuudoruki chithayil ninnunarunna pakshee ,jeevithathinte kalvilakine ormakalal karimudan anuvadhikaruth....athu shubha pratheekshakalaal jwalichu tthanneyirikatte....aashamsakal..!