11/18/13ഉറക്കത്തിൻ കുപ്പായത്തിൽ
ജീവിതം പൂഴ്ന്നുകിടപ്പുണ്ട്,
മരണത്തെയും കിനാവുകണ്ട്.
കണ്ണാടിജീവിതങ്ങൾചുറ്റിലും
ഓരോ ചിന്തയിലും
ഓരോ പൂവിലും
ഓരോ വാക്കിലും
ആഴങ്ങളിലാഴങ്ങളിൽനിന്നും
ആണ്ടും പൂണ്ടും നീരുന്നവനേ
ഇല്ല, എനിക്കാവില്ല
ഉറക്കത്തിനും ഉണർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ
പ്രണയത്താലല്ലാതെ വെറുതേ ജീവിക്കുവാൻ.

No comments: