11/29/13

കടലിലെ മഴകൾഒരുനിമിഷത്തിനാൽ,
കേവലമൊരുനോട്ടത്തിനാൽ
മാഞ്ഞുപോകും പ്രഭാതമേ നിന്റെ നനവുകൾ
പ്രണയത്തിൽ നിന്റെ ശ്രുതികളിൽ, മാറ്റൊലികൾ
മലകൾക്കുകുറുകേ മേഘങ്ങളിലലിഞ്ഞ്
മഞ്ഞുപോലെ മരങ്ങളെത്തൊട്ട്
ഉച്ചവെയിലിനാൽ നീ,
എന്നിലേക്കെത്രവിരലുകളാൽ നീട്ടിത്തൊടുന്നു
അസ്പർശ്യസ്പർശത്താൽ,
മനസ്സിനാൽ,
നോവും കിനാവിനാൽ,
നിഴലുകളായ് കരിഞ്ഞുകരിഞ്ഞുനീറി
പിന്നെയും മറക്കാതെ പ്രണയത്താൽമാത്രമതിൻ
സത്യത്താൽ മാത്രം വെറുതെവെറുതെ ഭ്രമിച്ചുഭ്രമിച്ച്
മലകളിൽ നിന്നുതാഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക്
മഞ്ഞുമേഘങ്ങളേ, നീന്തുക, കടലിലേക്ക്
കിനാവിനാൽഭ്രമിച്ചുപെയ്യുന്നു
ഉപ്പുനിറഞ്ഞ മഴയിവിടെ,
കടൽജീവികൾ നമുക്ക്, കടൽജീവികൾ നമുക്ക്…

No comments: