10/27/13

മനസ്സിലാരോ പാടുമ്പോൾ വീണ്ടുംമനസ്സിലാരോ പാടുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും,
മെല്ലെ മെല്ലെ ജാലകങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ,
മഴ മഴ പെയ്തുനിറയുന്നു നമുക്കിടയിൽ,
ഇല്ലാത്തതെന്തെല്ലാം, അറിയാത്തതോ പറയാത്തതോ പറഞ്ഞതിലെ പൊരുളില്ലാത്തതോ,
ഞാൻ പ്രണയിച്ചതിലേറെ പ്രണയിക്കാനാരാലുമരുതാതെ അതിനേക്കാളുമേറേ
ഞാനേറ്റം പ്രണയത്താൽ മൂർച്ഛയാർന്നവൻ.
അവളും ഞാനും,
തൂവിനിറയും നിറങ്ങളെല്ലാം വെയിൽപ്പൂക്കളങ്ങളിൽ
മഴ വന്നു മാഞ്ഞു പോയ് മണ്ണിൽ വരച്ചിട്ട ചിത്രങ്ങളെല്ലാം….
പതിയെ കൈകളാൽ കണ്ണോടുചേർക്കുക,
നീറുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഉടലാർന്നവളേ, നിൻ കണ്ണാടിമനസ്സിൽ
കാണുന്നു ഞാൻ എന്നിലെ നീയാം നിഴലുകൾ,
സൂര്യൻ മരിച്ച മഴക്കാലമേ,
നീ നനവാർന്ന മിഴികളാൽ കാത്തിരിപ്പൂ
മെല്ലെ മെല്ലെ മഴ പെയ്തു നിറയുന്നു നമുക്കിടയിൽ
മനസ്സിലാരോ പാടുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും
മെല്ലെ മെല്ലെ ജാലകങ്ങൾ തുറക്കുന്നു.

No comments: