10/17/13രാത്രിയിലെ തീവണ്ടിയാത്ര
ഒരുപാടുവാക്കുകൾ, വിശേഷങ്ങൾ, പരിഭവങ്ങൾ
ഓർമ്മകളുടെ പാളത്തിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ
തണുപ്പുള്ള ഉറച്ച പാളങ്ങളിൽ
ആദ്യത്തെസ്പർശത്താൽ അനുരാഗമാർന്നവർ
ഒരുവാക്കിനാലും നേർത്ത തേങ്ങലാലും, ചെറുമൂളലാലും അരികെയെന്നപോലെ
ഏകാന്തതയുടെ കിനാദൂരങ്ങളിൽ
നീയും ഞാനും രാത്രിയും നമുക്കിടയിൽ
പ്രണയത്താലെത്രദൂരം പോയീടിലും
പ്രണയത്താലെത്രപാടിയാലും
നിശബ്ദതയാലെത്ര നഷ്ടമായാലും
ഇല്ല വൈകിയിട്ടില്ല,
നിന്നെ കാത്തു കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് തീവണ്ടി പിന്നെയും
രാത്രി പോലെയെപ്പോഴും ഒരേ നിറം ഒരേ സ്വരം ഒരേ ഭാവം
ഒരേ ഒരേ ഒരേ നമ്മൾ പോലെ, പ്രണയത്താൽ.

No comments: