8/7/07

എന്നെ പറ്റി....

ഒടിഞ്ഞ വില്ല്
ഒരു പ്രതീകം
ഒരു സ്മാരകം
ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി
തകര്‍ന്ന വാഗ്ദ്ധാനം
ചിറകു മുറിഞ്ഞ പക്ഷി
ഭാവനയുടെ സ്വപ്നശ്രങ് ഘങ്ങളില്‍ നിന്നു,
പടും വീണ പാവം രാജകുമാരന്‍.....
വികാരങ്ങല്‍ പേമാരി പെയ്തപ്പൊള്‍
ആകാശം പൊഴിച്ച
വാടിയ പൂവു.
കൂട്ടില്‍ നിന്നും വീണു പൊയ
തൂവല്‍ മുളയ്ക്കാത്ത കുഞ്ഞിക്കിളി
ഒന്നു ശ്വാസം വലിച്ചോട്ടെ.....
അല്പം കാറ്റ്...
വിട പറയും മുന്‍പെ
ഒരു തുള്ളി നീരു.
എന്റെ ജനാലയ്ക്കരുകില്‍
സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു നേര്‍ത്ത സ്വരം.
പോകാനറിയില്ല,
വന്നതുമറിയാതെ.
ആരുമില്ല, വെറുതെ
കാത്തിരിക്കുന്നു.
വഴി തെറ്റി വന്ന മേഘം
പൊഴിച്ചു ചുടു കണ്ണീര്‍,
മരുഭൂമി ദാഹിച്ചു.
മരുപച്ചകള്‍ കൂദാശ ചൊല്ലി.
വിട്ടു കളയൂ, ഒരു തരാതരം നൊട്ടം!

No comments: