8/6/07

സ്വതന്ത്ര്യം...ഇരന്നു വാങ്ങിയതു....

പുതിയ കുറേ ചിന്തകള്‍ എന്റെ മനസ്സിന്റെ താഴുപൂട്ടു തകര്‍ക്കുന്നു,
ചിലപ്പോള്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നെ തോല്‍പ്പിക്കുന്നു,
ചിന്തകള്‍ എന്റെ ചിറകരിയുന്നു...
ഞാന്‍ തൂ‍വലുകള്‍ ഇരന്നു വാങ്ങിയവന്‍..
കുറച്ചു ധൈര്യം കൂടി വാങ്ങാമായിരുന്നു,
ധൈര്യത്തിനു സര്‍ക്കാര്‍ വില കൂട്ടി,
വ്യാജനടിച്ചു കാഴ്ച പോയവന്‍ ഇരുട്ടിനെ പ്പേടിക്കണ്ടാ..
വേലി ചാടി വന്ന നായക്കുട്ടി വെറുതെ നിന്നു മോങ്ങിയാല്‍,
നായരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു തെറി വിളിക്കും..
വെറുതെ മോങ്ങാന്‍ ഒരു കാരണം ആകും.
നിഴലും നിലാവും ഒരു പോലേ,
സുഖവും ദ്ധുഖവും കൂടി ഒന്നു ഒരു പോലെ ആയിരുന്നങ്കില്‍..
ഞാനെന്റെ ചിന്തകളില്‍ നിന്നു ഒന്നു വിരമിക്കട്ടെ,
എനിക്കു ഒന്നു വെറുതെ ഇരിക്കണം.
ആരും കാണാതെ, ഞാന്‍ ആരെയും കാണുന്നില്ല..

No comments: