8/6/07

വെറുതെ.............................


ഞാന്‍ എന്തിനു എന്നോടു തന്നെ പിണങ്ങണം,
അറിയില്ല,ചിലപ്പോള്‍ ഇതായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതം.
പുറമേക്കു ചിരി‍ക്കുക, അകമേ കരയുക.
പച്ച പട്ടു ചുറ്റിയ ഭൂമി നീ,
ഉള്ളില്‍‍ എരിയുന്ന അഗ്നി നാളങ്ങള്‍
ഇതു വെറും സത്യം,പ്രായോജകരില്ലാത്ത സത്യം,
ഞാന്‍ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെതു പറയുക.
ഞാന്‍ അറിയുന്നതിത്,
അന്തിച്ചോപ്പു മായുന്ന കടല്‍ക്കരെ,
കവിത വിറ്റ് കടല വാങ്ങുന്ന ഞാന്‍.
വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളില്‍കവിത എഴുതിയ നിന്നെ കണ്ടൂ
വെറുതെ മോഹിച്ചതാണു മാപ്പു തരൂ.
ഞാനെന്തിനു നിന്നൊടു പിണങ്ങണം,
എനിക്കു പിണങ്ങാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെ ഇല്ലേ.

No comments: