12/28/14

പൂമ്പാറ്റബുദ്ധന്‍

പൂമ്പാറ്റബുദ്ധനാവുന്നു
പൂവിലിരിക്കുന്നു
(തമ്മില്‍ത്തമ്മില്‍
ചിറകിനാല്‍ത്തമ്മില്‍
തല്ലിപ്പിടയുന്ന ഇണപ്പാറ്റകള്‍
ഇണപ്പൂമ്പാറ്റകള്‍)
പൂമ്പാറ്റബുദ്ധന്‍
മഞ്ഞുപൂവില്‍
പൂവാകുന്നു,
പൂവിലേക്കിറങ്ങുന്നു
അറിയുന്നു,
പൂവ്,
ചെടിയുടെ-
രഹസ്യത്തെയൊറ്റുന്നു
ഒരു രാത്രിയും പകലും
കുരിശേറുന്നു;
കുരിശില്‍നിന്ന് കൊഴിയുന്നു.
നനഞ്ഞ ചിറകുമായ്
സൂര്യനിലേക്ക് പറക്കുന്നു,
ഇലകളില്‍നിന്ന്
ചിറകുമുളച്ച്
പ്യൂപ്പകളില്‍നിന്ന്
പൂമ്പാറ്റബുദ്ധന്മാര്‍ പറക്കുന്നു.

No comments: