12/24/14

വീട്ടില്‍ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ്

ക്രിസ്മസ് തണുപ്പുള്ള
രാത്രിയില്‍
നീ,
ഇപ്പോള്‍
കാപ്പി തിളപ്പിക്കുന്നു,
എനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ട്,
ഉറക്കം കുറവാണ്,
ജനാലച്ചില്ലിനപ്പുറം
നിലാവിന്റെ വിഷണ്ണത;
കാപ്പിയുമായി നീ വരുന്നു,
നിന്റെ പുഞ്ചിരി-
വീട്ടില്‍ നമ്മളൊറ്റയ്ക്കാണ്
പശുക്കള്‍ ഇല്ല
ദൈവപുത്രന്‍ ഇല്ല
എനിക്ക് വിശപ്പ് ഇല്ല
പനിക്കുന്നു,
നിന്റെ മേലേക്ക്
ഉറക്കമില്ലാതെ
ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്നു,
നീ
ക്രിസ്മസാണെന്ന്
ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

No comments: