3/14/14

കടൽക്കരയിലെ രാത്രി

പ്രണയത്താൽ:-

8 PM:          വിലോലചന്ദ്രൻ നീ വിരൽമുട്ടിയാൽ
                    മാഞ്ഞുപോമതിനെ ഞാൻ 
                   പിടിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട് .

9 PM:          നീ പൂമരം, ഞാനുലയും കാറ്റുനിൻ ചില്ലകളിൽ
                    പൂ ചൊരിഞ്ഞ വഴികളിലെത്ര സന്ധ്യകൾ
                    നടന്നകന്നു, നടന്നകന്നു യാത്രികർ നാം.

വിരഹത്താൽ:-

10 PM:      കടൽ കടൽ നിറഞ്ഞുവോ കൺകളിൽ
                  ഘനശ്യാമം പെയ്യാമഴകളുലയുന്നോ 
                  വാനിലക്ഷികളിൽ .

11 PM:      ഇന്നലെകൾ, പിന്നെ നീണ്ട ഇന്നും
                  ഏതുവഴികളിൽ കാറ്റലഞ്ഞതും
                  നീയലഞ്ഞുപരതുന്നതും തേടുന്നതുമെന്തേ?

12 PM:     ഒരു പാട്ടിൻ മറുപാട്ടുപോലെയൊരുവാക്കിൻ
                 മറുവാക്കുപോലെ-
                 ചെറുനാളങ്ങളാൽ നിഴൽ തെളിഞ്ഞെന്തേ
                 ഇരുളും വെളിച്ചവുമാവുന്നതെങ്ങനെ.

മറുതിരകൾ:-

1 AM:      നിലാവിനാലല്ലാതെ കടൽ കവിതകളെഴുതുവതെങ്ങനെ
                 എഴുതിമായ്ച്ചിട്ടും കടൽത്തിരകളെനോക്കി
                  മറുതിരകൾ കടന്നാകാശങ്ങൾ കരയുന്നു
                 നിലാവേ മായരുതേ മായരുതേ....


2 AM:      ഋതുക്കൾ കൈവിടും നമ്മെ
                പേർത്തണയ്ക്കും തിരകളിൽ
                 ഇന്ദുകലശമേ
                 കടലിൽ മുങ്ങുന്നവരിലാർക്ക് ശാന്തി?


3 AM:    അനുരാഗികൾ നമുക്കശാന്തം
               ശ്രുതികളിമ്പത്താൽ രവം
               മുഴങ്ങുന്നു ദിക്കകലങ്ങളിൽ,
               ധ്വനികളാൽ വിഭിന്നഭേരി


4 AM:     മുമ്പേ പറഞ്ഞതെല്ലാം 
               മൌനത്താൽ മറുതിരകൾ
               ചിറകേറിപ്പറക്കുന്നു ചക്രവാളങ്ങൾ കടന്ന്
               മറുതിരകൾ, മറുതിരകൾ.....


6 AM:    തിരകളും ഞാനുമുറങ്ങുമ്പോഴും
               മറുതിരകളാൽ,
              കവിതയാൽ,
              കടൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞു, കലങ്ങിമറിഞ്ഞു.

1 comment:

Nidheesh Varma Raja U said...

പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

ആശംസകൾ