2/24/14

അപൂർവ്വRaGaങ്ങൾ

 ആശ്വാസമെന്ന വാക്കുകേൾക്കുമ്പോൾ
പബ്ലിക്ക് ടോയ്ലെറ്റിന്റെ ഓർമ്മ വേണം;
 #രാഷ്ട്രവ്യവഹാരമല്ല കാര്യവിചാരം.

മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മൈതാനപ്രസംഗമായേനേ,
മിണ്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ മണ്ടത്തരത്താലൂർജ്ജം കൊള്ളും,
കീറിപ്പറത്താൻ ബില്ലുകളോ ഓർഡിനൻസോ ഇറക്കിത്തരൂ
#സാരോപദേശമല്ല ഫലപ്രാപ്തി

ജീൻസിട്ട പെൺകുട്ടീ, #നിർഭയ 
നിന്റെ ഇറുകിയ ജാക്കറ്റിനുള്ളിൽ
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്യം വീർപ്പുമുട്ടുന്നു;
മഹാത്മാഗാന്ധീ കീ ജയ്

ഒളിക്യാമറകളുള്ള നോട്ടുതരും യന്ത്രമേ,
നിന്നെനോക്കി ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്,
#അദ്ദേഹം യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്.

നിങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വരും,
നിങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ ഞാൻ ദരിദ്രനായിരിക്കുകയും വേണമല്ലോ
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ
#ഓരോ കരങ്ങൾക്കും ശക്തി വേണമല്ലോ

ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു
രക്ഷകരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു,
അവതാരലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറിയതായി കാണുന്നു,
എന്നിട്ടും ഇലക്ഷനുകൾ നടക്കുന്നു,
നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു,
#ഞാനല്ല നമ്മൾ
ഈ രാജ്യത്ത് ആരാണ് നമ്മൾ?


No comments: