1/13/14

ഈപ്പുഴയായൊഴുകുമ്പോഴും


ഈപ്പുഴകൾ പുതഞ്ഞഗാധമൊഴുകുമ്പോഴും,
വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞിടത്തോടുകളൊഴുകി,
കുറുകിനനഞ്ഞമണ്ണിൻപാദങ്ങളിലലിഞ്ഞ്,
ഏതോവേരുകൾ വഴി വലിഞ്ഞുകേറുന്നു,
ആകാശത്തിനുമലരിനെനൽകാൻ,
പ്രണയത്താലിലയുമ്മകൾനൽകാൻ.
ഒഴുകിപ്പോന്നെങ്കിലും മറന്നിടാതെയാരാരും കാണാതെ
പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതേതുപൂക്കളിലീപ്പുഴ.
ആർദ്രഘനശ്യാമമേഘങ്ങളായ് മാരിപെയ്യാനൊരുങ്ങുമ്പോഴും,
പിന്നെയുമൊഴുകുവാനല്ലോയീപ്പുഴ.
പ്രണയത്താലെത്രദൂരമലഞ്ഞലഞ്ഞുമെലിഞ്ഞു
തിരയുന്നുവേരുകൾ, പൂവുകൾ കാടുകളെല്ലാമീ
ഞാൻ കയറിയപ്രണയഗോപുരങ്ങൾ;
ഈപ്പുഴയായൊഴുകുമ്പോഴും.

No comments: