3/6/08

ചിലകാലങ്ങളില്‍ ചിലദാവണികള്‍

വീട്ടില്‍
ചിറ്റയുടെ കല്യാണത്തലേന്ന്
ദാവണിയില്ലാത്ത കാലം പിറന്നു.
ചിറ്റയുടെ കുഞ്ഞിമോള്‍ ഇനിയതുടുക്കാനിടയില്ല.
ജനാലവിരികളായി,
തലയണയുറകളായ്
കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇച്ചിത്തുണിയായ്
അലമാരയുടെ വസ്ത്രമടുക്കിനൊടുവില്‍
ചിലകാലങ്ങളില്‍ ചിലദാവണികള്‍.
ഫാഷന്‍ഷോകളില്‍ ദാവണികളവതരിക്കാറുണ്ട്,
സത്യനന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമകളില്‍
അങ്ങനെയങ്ങനെ……………………………….
പക്ഷെ
ഇതൊന്നുമെന്തേ എന്റെ വീട്ടിലില്ല.
വീടൊരു സിനിമയല്ല,
വീട്ടില്‍ ഷോയുമില്ല.
പിന്നെ ദാവണി,
അത് അവിടവിടെ
അതിന്റെ ഭാഗധേയം
ചിറ്റ പോയപ്പോള്‍ത്തന്നെ നിര്‍ണ്ണയിച്ചുവല്ലോ.