11/5/13

ഒരുനാൾവരുംഒരുനാൾവരും ധരിണിയിലീ ശരിതരമാമേറ്റം ചിന്തിതജനുസുപോലും,
പ്രണയത്താൽ പ്രതീക്ഷയേറ്റി ആർത്തുകരഞ്ഞൊടുങ്ങാനും,
നേരിടാനും പൊരുതുവാനുമുറച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞുതിരികെപ്പോന്നവർക്കും,
ഒടുക്കം കുറിക്കുമവർക്കൊരുനാൾ വരും,
ഒരുനാൾവരുമവർ കാണ്മതു ഭീതിദമെന്നുനിനച്ചിടുന്നവർ,
കേൾപ്പതന്യമെങ്കിലും അനന്യം കാതരമെന്നു കരുതുന്നവർ,
കണ്ണാടി ഉടച്ചെറിയുന്നവർ, ദൂതന്മാരെ വധിക്കുന്നവർ,
മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം മായ്ക്കുന്നവർ,
വാക്കുകൾക്ക് അക്ഷരമരുതാത്തവർ,
ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണം നിഷേധിക്കുന്നവർ,
എല്ലാവർക്കും ദുരന്തത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം,
കരച്ചിലിന്റെയും, പ്രതീക്ഷയുടെയും, പ്രേമത്തിന്റെയും ,
നമുക്ക് ബന്ധുക്കളായ എല്ലാ അഗതികളുടെയും ഭാഷയേ,
നിന്റെ മൌനങ്ങളറിയാൻ, നഷ്ടപ്രപഞ്ചങ്ങളെ കാണാൻ,
ഈ ലോകത്ത് കരഞ്ഞുടഞ്ഞുപോയി, ഉടച്ചുകളഞ്ഞു, എല്ലാ കണ്ണാടികളും.

No comments: