9/10/09

വളരെ വിദൂരത്തുനിന്നും ചിലരെഴുതാറുണ്ട്
നനഞ്ഞും ചോർന്നുമെത്തുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ.
മഴ പെയ്യുന്ന രണ്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ
നാം സങ്കല്പിക്കുന്ന ദൂരമില്ലല്ലോ
പക്ഷെ, ഉതിർന്നുവീഴുന്ന തുള്ളികൾ
പരിചയഭാവമില്ലാത്ത കടലായി
കൊല്ലുകയും മറ്റുചിലപ്പോൾ ദാഹം ശമിപ്പിക്കയും.
നിഴലുകളരുതാത്തത് ഇരുളായി മൂടുന്നകാഴ്ച്ചകളിൽ
മുട്ടുകുത്തിനിൽക്കാറുണ്ട്
മെഴുകുതിരിവെട്ടത്തിൽ ഇത്തിരിക്കരുണയെത്തുന്നതും കാത്ത്,
പക്ഷെ ദൂരങ്ങൾ,
അതൊന്നുമെഴുതാത്ത ഒരാശംസാകാർഡുപോലെ..

1 comment:

aparna said...

kollaaaaalloo.......